หลักการและความสำคัญของการฝึกมวยไทย

หลักและการฝึกMuayThai มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะ นำไปสู่การพัฒนาวงกีฬา  ของไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ให้นักมวย เกิดความสามารถสูงสุด โดยการนำเอาหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้าน สังคมมาใช้ในการฝึก เพื่อที่จะทำให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากขึ้น

ในปัจจุบันเราจะเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายมากขึ้นจึงหันมาเล่นกีฬา กันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับความต้องการด้านชื่อเสียงเกียรติยศและสิ่งตอบแทนด้านทรัพย์สินเงินทองของผู้เล่นและผู้ให้การสนับสนุน จุดมุ่งหมายของการเล่นจึงเปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริมการเล่นแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ และการเล่นMuayThai เพื่อความเป็นเลิศทางด้านร่างกาย และทางด้านอื่น ๆแทน

เมื่อการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพหรือเพื่อประลองความสามารถ กลายเป็นการเล่นเพื่อความเป็นเลิศมากขึ้นทำให้รูปแบบและวิธีการฝึก เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งแต่เติมนั้นการฝึกจะเน้นเฉพาะการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายและทักษะความชำนาญเท่าทัน โดยมีรูปแบบการฝึกและวิธีการฝึกไม่แน่นอน ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ อาศัยความรู้สึก ความรู้และประสบการณ์ตรงของครูมวยเป็นหลักสำคัญ ปัจจุบันรูปแบบ และวิธีการฝึกมีความก้าวหน้ามากขึ้น ตามวิทยาการแขนงต่าง ๆที่ก้าวหน้ามากขึ้น มีการนำ เอาความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลาย ๆสาขามาใช้เพื่อพัฒนามีการ ประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ ๆที่ได้มาจากการศึกษากันคว้าวิจัยมาใช้กับนักMuayThai ทำให้ขีดความสามารถของนักMuayThai สูงขึ้นตามลำดับมีการทำลายสถิติกันมากขึ้นแตกต่างไปจากอดีตที่ผ่านมาอย่างชัดเจนอย่างที่คนทั่วไปจะมองเห็นได้ชัด