หลักการและความสำคัญของการฝึกมวยไทย

หลักและการฝึกMuayThai มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะ นำไปสู่การพัฒนาวงกีฬา  ของไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ให้นักมวย เกิดความสามารถสูงสุด โดยการนำเอาหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้าน สังคมมาใช้ในการฝึก เพื่อที่จะทำให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากขึ้น

ในปัจจุบันเราจะเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายมากขึ้นจึงหันมาเล่นกีฬา กันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับความต้องการด้านชื่อเสียงเกียรติยศและสิ่งตอบแทนด้านทรัพย์สินเงินทองของผู้เล่นและผู้ให้การสนับสนุน จุดมุ่งหมายของการเล่นจึงเปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริมการเล่นแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ และการเล่นMuayThai เพื่อความเป็นเลิศทางด้านร่างกาย และทางด้านอื่น ๆแทน

เมื่อการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพหรือเพื่อประลองความสามารถ กลายเป็นการเล่นเพื่อความเป็นเลิศมากขึ้นทำให้รูปแบบและวิธีการฝึก เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งแต่เติมนั้นการฝึกจะเน้นเฉพาะการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายและทักษะความชำนาญเท่าทัน โดยมีรูปแบบการฝึกและวิธีการฝึกไม่แน่นอน ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ อาศัยความรู้สึก ความรู้และประสบการณ์ตรงของครูมวยเป็นหลักสำคัญ ปัจจุบันรูปแบบ และวิธีการฝึกมีความก้าวหน้ามากขึ้น ตามวิทยาการแขนงต่าง ๆที่ก้าวหน้ามากขึ้น มีการนำ เอาความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลาย ๆสาขามาใช้เพื่อพัฒนามีการ ประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ ๆที่ได้มาจากการศึกษากันคว้าวิจัยมาใช้กับนักMuayThai ทำให้ขีดความสามารถของนักMuayThai สูงขึ้นตามลำดับมีการทำลายสถิติกันมากขึ้นแตกต่างไปจากอดีตที่ผ่านมาอย่างชัดเจนอย่างที่คนทั่วไปจะมองเห็นได้ชัด

การจัดเรื่องอาหารให้กับนักมวย

เมื่อพูดถึงการเตรียมเพื่อการแข่งขันมวยตู้คนส่วนใหญ่รวมทั้งโค้ช มักจะมุ่งความสนใจไปยังการสร้างเสริมความพร้อมและความสมบุรณ์ของทั้งในด้านร่างกายและจิตใจมากกว่า โดยทางด้านร่างกาย การหาวิธีฝึกซ้อมให้เกิดความเชี่ยวชาญและเพิ่มทักษะในการเล่น การฝึกเพื่อให้เกิดความอดทน ความแข็งแรง ความแม่นยำ ความเร็ว การป้องกันการบาดเจ็บขณะฝึกซ้อม และการระมัดระวังไม่ให้เกิดต่าง ๆ

ทางด้านจิตใจจะรวมถึงการควบคุมอารมณ์และจิตใจของนักมวยตู้ระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน สิ่งเหล่านี้โค้ชที่ดีควรเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียตัวและขณะเดียวกัน โค้ชก็ควรเสาะแสวงหาอาหารพิเศษหรืออาหารเพิ่มสมรรถภาพเพื่อให้นักมวยตู้เกิดความมั่นใจในการฝึกซ้อมและแข่งขัน โดยให้คำนึงถึงการบริโภคอาหารประจำวันว่าได้รับสารอาหารพอเพียงในการใช้สมรรถภาพร่างกายเต็มศักยภาพแล้วหรือยัง

ไม่น่าแปลกใจที่ปัจจัยเรื่องอาหารและภาวะโภชนาการซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย เรื่องอาหารมักจะถูกมองข้ามไปอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ไทยถ้าหากมีภาวะโภชนาการบกพร่องจะลดสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย ซึ่งเป็นผลเสียอย่างมากในการเตรียมตัวนักมวยตู้

ความหมายของโภชนาการที่ดีคืออาหารที่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตการคงสภาพหรือการค้ำจุนซ่อมแซมส่วนต่าง ๆของร่างกาย อาหารที่เช้าสู่ร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อยและดูดซึมในรูปของสารอาหารต่าง ๆกัน และเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการกินอาหาร ซึ่งร่างกายจะนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อาหารที่ดีมีคุณค่าจะต้องมีสารอาหารสูงโดยเฉพาะสารอาหารที่ให้พลังงานซึ่งจะมีบทบาทมากต่อกิจกรรมการออกกำลังกายหรือการทำงานของร่างกายนักมวยตู้