การจัดเรื่องอาหารให้กับนักมวย

เมื่อพูดถึงการเตรียมเพื่อการแข่งขันมวยตู้คนส่วนใหญ่รวมทั้งโค้ช มักจะมุ่งความสนใจไปยังการสร้างเสริมความพร้อมและความสมบุรณ์ของทั้งในด้านร่างกายและจิตใจมากกว่า โดยทางด้านร่างกาย การหาวิธีฝึกซ้อมให้เกิดความเชี่ยวชาญและเพิ่มทักษะในการเล่น การฝึกเพื่อให้เกิดความอดทน ความแข็งแรง ความแม่นยำ ความเร็ว การป้องกันการบาดเจ็บขณะฝึกซ้อม และการระมัดระวังไม่ให้เกิดต่าง ๆ

ทางด้านจิตใจจะรวมถึงการควบคุมอารมณ์และจิตใจของนักมวยตู้ระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน สิ่งเหล่านี้โค้ชที่ดีควรเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียตัวและขณะเดียวกัน โค้ชก็ควรเสาะแสวงหาอาหารพิเศษหรืออาหารเพิ่มสมรรถภาพเพื่อให้นักมวยตู้เกิดความมั่นใจในการฝึกซ้อมและแข่งขัน โดยให้คำนึงถึงการบริโภคอาหารประจำวันว่าได้รับสารอาหารพอเพียงในการใช้สมรรถภาพร่างกายเต็มศักยภาพแล้วหรือยัง

ไม่น่าแปลกใจที่ปัจจัยเรื่องอาหารและภาวะโภชนาการซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย เรื่องอาหารมักจะถูกมองข้ามไปอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ไทยถ้าหากมีภาวะโภชนาการบกพร่องจะลดสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย ซึ่งเป็นผลเสียอย่างมากในการเตรียมตัวนักมวยตู้

ความหมายของโภชนาการที่ดีคืออาหารที่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตการคงสภาพหรือการค้ำจุนซ่อมแซมส่วนต่าง ๆของร่างกาย อาหารที่เช้าสู่ร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อยและดูดซึมในรูปของสารอาหารต่าง ๆกัน และเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการกินอาหาร ซึ่งร่างกายจะนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อาหารที่ดีมีคุณค่าจะต้องมีสารอาหารสูงโดยเฉพาะสารอาหารที่ให้พลังงานซึ่งจะมีบทบาทมากต่อกิจกรรมการออกกำลังกายหรือการทำงานของร่างกายนักมวยตู้